Trang web Disclaimer

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với trang web Gly Derm. Xin vui lòng đọc và xem xét các điều khoản sử dụng cẩn thận trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều khoản thỏa thuận sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, bạn có thể không truy cập hoặc sử dụng trang web này.

Sử dụng các trang web này.. Bạn hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng:

  • Các nội dung được cung cấp trên trang web này là dành cho mục đích giáo dục và thông tin tổng quát. Nó không phải là dự định được một sự thay thế cho chẩn đoán hoặc điều trị, hoặc tư vấn y tế và y tế do các bác sĩ hoặc các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên viên y tế khác để được tư vấn y tế hoặc các thông tin về chẩn đoán và điều trị tình trạng của bạn.
  • Bạn cấp cho [A. Menarini châu Á-Thái Bình Dương Holdings Pte. Ltd.], bao gồm cả các công ty con và chi nhánh của nó (gọi chung là “Menarini“)quyền sử dụng bất kỳ và tất cả các thông tin mà bạn đăng tải hoặc truyền tải tới Menarini qua trang web này , tùy thuộc vào điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật, trong bất cứ cách nào Menarini chọn, bao gồm nhưng không giới hạn việc sao chép, hiển thị, quảng bá nó trong bất kỳ định dạng nào, sửa đổi nó, kết hợp nó vào các tài liệu khác hoặc làm tác phẩm phái sinh dựa trên nó . Trong phạm vi cho phép của pháp luật áp dụng, bạn sẽ từ bỏ bất kỳ quyền lợi tinh thần bạn có thể phải nội dung mà bạn tải lên hoặc truyền theo cách khác trên trang web này.
  • Bạn cấp cho [A. Menarini châu Á-Thái Bình Dương Holdings Pte. Ltd.], bao gồm cả các công ty con và chi nhánh của nó (gọi chung là “Menarini“)quyền sử dụng bất kỳ và tất cả các thông tin mà bạn đăng tải hoặc truyền tải tới Menarini qua trang web này , tùy thuộc vào điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật, trong bất cứ cách nào Menarini chọn, bao gồm nhưng không giới hạn việc sao chép, hiển thị, quảng bá nó trong bất kỳ định dạng nào, sửa đổi nó, kết hợp nó vào các tài liệu khác hoặc làm tác phẩm phái sinh dựa trên nó . Trong phạm vi cho phép của pháp luật áp dụng, bạn sẽ từ bỏ bất kỳ quyền lợi tinh thần bạn có thể phải nội dung mà bạn tải lên hoặc truyền theo cách khác trên trang web này.
  • Trừ khi được quy định rõ ràng và thống nhất Menarini và theo các điều khoản trong Chính sách bảo mật của chúng tôi, bất kỳ thông tin hoặc tài liệu khác mà bạn gửi cho chúng tôi thông qua Internet hoặc đăng trên các trang web bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác sẽ được coi là thông tin không bí mật , và Menarini sẽ sử dụng thông tin đó theo cách nào và vì mọi mục đích mà không có bất kỳ nghĩa vụ của bất kỳ loại cho người dùng chú ý thông tin với. Trang web này được xuất bản bởi Menarini đó là trách nhiệm về nội dung của nó và được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới. Bạn có thể tải về nội dung để sử dụng cá nhân của bạn và duy nhất và không có sửa đổi hoặc sao chép thêm các nội dung được phép mục đích phi thương mại.

Nội dung. Menarini sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để bao gồm up-to-date và các thông tin chính xác về trang Web này, nhưng không có cơ quan đại diện, bảo đảm hoặc bảo đảm về tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin cung cấp. Menarini không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thương do việc truy cập, hoặc không có khả năng truy cập vào trang web này, hoặc từ tin cậy của bạn trên bất kỳ thông tin cung cấp ở đây. Bạn đồng ý rằng việc tiếp cận và sử dụng các trang web này và nội dung của nó là nguy cơ của riêng bạn.

Thứ ba website Đảng. Trang web này có thể chứa liên kết hoặc tham chiếu đến các trang Web khác được duy trì bởi các bên thứ ba trên người Menarini không kiểm soát. Menarini không đảm bảo hoặc đại diện của bất cứ loại nào về tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin được cung cấp trong các trang web bên thứ ba, không có trách nhiệm đối với các thông tin như vậy và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thương phát sinh từ các thông tin như vậy. Bất kỳ liên kết đến các trang web bên thứ ba được cung cấp đơn thuần như là một tiện nghi cho người sử dụng của trang web này.

Privacy. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng đối với các thông tin được tiết lộ trên trang web này có sẽ được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thương hiệu. Bất kỳ sản phẩm, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và thương mại đầm (gọi chung là “Thương hiệu”) đặc trưng trên trang Web này thuộc sở hữu của Menarini, cấp phép hoặc các đối tác liên doanh, trừ khi có ghi chú khác. Việc sử dụng hoặc sử dụng sai của các thương hiệu và các vật liệu khác bị nghiêm cấm. Không sử dụng bất kỳ của những thương hiệu này được thực hiện mà không có trước, văn bản ủy quyền của Menarini, cấp phép hoặc các đối tác liên doanh, ngoại trừ để xác định các sản phẩm hoặc dịch vụ của Menarini, cấp phép hoặc các đối tác liên doanh.

Quyền tác giả. Toàn bộ nội dung của trang web này có thể bảo vệ bản quyền. Nội dung của trang web này có thể không được sao chép khác hơn là cho sử dụng cá nhân và không được recopies, sao chép hoặc phân phối lại.

Quản luật. Các Điều khoản Thỏa thuận sử dụng, chính sách bảo mật và sử dụng trang web này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật của Singapore và bất kỳ hành động pháp lý hoặc thủ tục liên quan đến trang web này phải chịu sự độc quyền thẩm quyền của tòa án của Singapore.

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Sự đồng ý.Bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Chính sách bảo mật và Điều khoản thỏa thuận sử dụng của Menarini. Bất cứ khi nào bạn gửi thông tin qua trang web này, bạn đồng ý thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đó phù hợp với chính sách bảo mật.

Thông tin cá nhân.Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nhận dạng bạn hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng bạn, bao gồm nhưng không giới hạn trong tên của bạn, tuổi, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email và số liên lạc của bạn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn bằng cách hỏi những câu hỏi cụ thể hoặc cho phép bạn giao tiếp trực tiếp với chúng tôi qua e-mail, các cuộc điều tra, câu hỏi hoặc các hình thức thông tin phản hồi. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho các mục đích sau:

  • Để cung cấp cho bạn thông tin về các vết rạn da và da đàn hồi theo yêu cầu của bạn;
  • Mục đích liên quan khác liên quan đến hoạt động tiếp thị và nghiên cứu.

Thông tin Passive Gathering.Menarini có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về các lần truy cập vào trang web của chúng tôi mà bạn không gửi bất kỳ thông tin cá nhân trực tiếp cho chúng tôi. Khi bạn điều hướng thông qua một trang web, thông tin có thể được thu thập bằng cách sử dụng phương tiện công nghệ như cookies, thẻ, đèn hiệu web và công cụ thu thập dữ liệu điều hướng khác. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ mà một trang Web gửi vào ổ cứng máy tính của bạn để xác định các máy tính mà bạn đang sử dụng. Tags được nhỏ hơn so với các tập tin cookie và nói với các thông tin máy chủ trang web như địa chỉ Internet Protocol và các loại trình duyệt liên quan đến máy tính của bạn. Đèn hiệu web thường ẩn với người dùng nhưng được nhúng trong một trang web hoặc email theo dõi xem liệu một người dùng đã xem một trang web hay email. Công cụ thu thập dữ liệu định vị khác được sử dụng cho việc quản lý hệ thống, cải tiến nội dung của các trang web, và cho các mục đích nghiên cứu thị trường.

Tiết lộ thông tin cho bên thứ ba.Menarini không sẽ, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bạn, cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân cho bên thứ ba bên ngoài, trừ khi luật pháp yêu cầu. Để cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các chi nhánh hoặc công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi khác. Khi chúng ta làm như vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng họ đồng ý tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Rủi ro an ninh. Mặc dù Menarini sẽ luôn luôn sử dụng những nỗ lực thương mại hợp lý để bảo vệ sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng cho các mục đích thích hợp, hãy lưu ý rằng Internet không phải là một môi trường hoàn toàn an toàn hay không có lỗi. Menarini có thể không hoàn toàn đảm bảo:

  • tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi qua mạng Internet;
  • mà người không được phép sẽ không xem thông tin cá nhân của bạn hoặc email; hoặc or
  • rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị thay đổi, bị hỏng hoặc bị phá hủy bởi lận của bên thứ ba của các biện pháp an ninh hợp lý Menarini ‘s đã được đưa ra để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Menarini thúc giục bạn để giảm thiểu rủi ro an ninh bằng cách thường xuyên cập nhật phần mềm chống virus của bạn.

Thứ ba website Đảng. Trang web này có thể chứa liên kết hoặc tham chiếu đến các trang Web khác được duy trì bởi các bên thứ ba trên người Menarini không kiểm soát. Trong trường hợp như vậy, Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho các trang web bên thứ ba.

Làm thế nào để liên hệ với Menarini. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, quan tâm hay bình luận về Chính sách Bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Web của chúng tôi.

Copyright © 2014 A. Menarini châu Á-Thái Bình Dương Holdings Pte. Ltd Tất cả các quyền.